Pravidla přístupnosti webu

Stránky splňují zásady přístupnosti uvedené v Pravidlech tvorby přístupných stránek, která jsou součástí prováděcí vyhlášky č. 64/2008 Sb. ze dne 7. února 2008 o formě uveřejňování informací souvisejících s výkonem veřejné správy prostřednictvím webových stránek pro osoby se zdravotním postižením (vyhláška o přístupnosti). Vyhláška nabyla účinnosti dnem 1. března 2008.

Webové stránky http://www.kemp-podmostem.cz byly navrženy a realizovány tak, aby zohledňovaly potřeby hendikepovaných uživatelů.

Stránky jsou také v souladu s důležitými pravidly metodik Blind Friendly Web a WCAG 2.0.

Pravidla s nejvyšší prioritou

 1. Grafické objekty, které slouží k ovládání stránky, mají definovanou textovou alternativu.
 2. Informace, sdělované prostřednictvím skriptů, objektů, appletů, kaskádových stylů, obrázků a jiných doplňků na straně uživatele jsou dostupné i bez kteréhokoli z těchto doplňků.
 3. Všechny tabulky dávají smysl čtené po řádcích.
 4. Klikací mapy jsou vytvořeny tak, že jsou přístupné pro zrakově postižené.
 5. Obsah WWW stránky se mění, jen když uživatel aktivuje nějaký prvek.
 6. Rámy jsou vytvořeny tak, že jsou přístupné pro zrakově postižené.
 7. Označení každého odkazu výstižně popisuje jeho cíl i bez okolního kontextu.
 8. Informace sdělované barvou jsou dostupné i bez barevného rozlišení.
 9. Barvy popředí a pozadí jsou dostatečně kontrastní. Na pozadí není použit vzorek, který snižuje čitelnost.
 10. Předpisy určující velikost písma nepoužívají absolutní jednotky.
 11. Kód webových stránek odpovídá nějaké zveřejněné finální specifikaci jazyka HTML či XHTML. Neobsahuje syntaktické chyby, které je správce webových stránek schopen odstranit.
 12. Na webové stránce nebliká nic rychleji než jednou za sekundu.
 13. Prvky tvořící nadpisy a seznamy jsou korektně vyznačeny ve zdrojovém kódu. Prvky, které netvoří nadpisy či seznamy, naopak ve zdrojovém kódu takto vyznačeny nejsou.
 14. Každý formulářový prvek má přiřazen výstižný nadpis.

Pravidla se střední prioritou

 1. Všechny netextové prvky nesoucí významové sdělení mají textovou alternativu.
 2. Webová stránka uvádí své hlavní sdělení na svém začátku.
 3. Každá webová stránka má smysluplný název, vystihující její obsah.
 4. Uživatel je předem jasně upozorněn, když odkaz vede na obsah jiného typu, než je webová stránka. Takový odkaz je doplněn sdělením o typu a velikosti cílového souboru.
 5. Nová okna se otevírají jen v odůvodněných případech a uživatel je na to předem upozorněn.